FAQs

CCanna

Ceisteanna Coitianta don suíomh

Níl seoladh oifigiúil amháin ann do shuíomh ar bith in Éirinn agus tá cuid mhór leaganacha de sheoltaí ann do gach suíomh amhail seoladh geografach, poist, toghcháin nó stairiúil.

Tá dhá chineál seolta ar taispeáint ar an Aimsitheoir Eircode.

Seoladh geografach: Is seoladh é seo a chuireann síos ar shuíomh fisiciúil pointe seolta trí úsáid mionsonraí geografacha amhail ainmneacha sráide / bóithre, bailte fearainn / ceantar /cathracha agus mionsonraí contae.

Seoladh poist: Is é seo an seoladh a chruthaíonn agus a shannann An Post agus an seoladh a mholann siad le haghaidh seachadadh poist. D'fhéadfadh sé go n-áireofaí le seoltaí poist baile nó contae poist nach cuid den seoladh geografach é as siocair é a bheith bunaithe ar an mbealach a thaistealaíonn an post chun an suíomh a shroicheadh.

An Post GeoDirectory a thugann an dá sheoladh seo dúinn agus ní fhéadaimidne na hathruithe seo a leasú ná a athrú ach go bhfaighimid treoir uathusan é a dhéanamh.

Molaimid go leanann tú d'úsáid an tseolta a úsáideann tú de ghnáth agus go díreach an Eircode a chur leis ag an deireadh.
Níl aon sonraí pearsanta ar bhunachar sonraí Eircode ná ar an Eircode Finder. Áirítear ann ainmneacha gnó arb ionann iad uaireanta agus ainm duine, i gcás gnónna beaga agus trádálaithe aonair go háirithe.

Bunaítear an fhaisnéis a thaispeántar ar an Aimsitheoir Eircode ar an bhfaisnéis a fuarthas ó An Post GeoDirectory.
Tá na hainmneacha gnó a thaispeántar bunaithe ar fhaisnéis a fuarthas ó An Post GeoDirectory. De réir mar a dhéanann siad nuashonrú ar a gcuid faisnéise agus a thugann siad ar aghaidh chugainne í, beidh na hathruithe le feiceáil i mbunachar sonraí Eircode.

Má tá tú sásta go bhfuil an seoladh don áitreabh ceart, níl le déanamh ach an Eircode a thaispeántar a úsáid le haghaidh do chuid riachtanas gnó ar fad, don stáiseanóireacht mar shampla nó chun é a thaispeáint ar do shuíomh idirlín féin.

Níl aip ag Eircode faoi láthair. Is féidir, áfach, aicearra a chruthú chuig Aimsitheoir Eircode ar scáileán baile do ghléas shoghluaiste. Cuirfidh sé seo ar do chumas Aimsitheoir Eircode a rochtain go tapa ó scáileán baile do ghléas shoghluaiste chun Eircode nó seoladh a chuardach nó eolas an bhealaigh a aimsiú chuig suíomh Eircode.

Is féidir é a dhéanamh trí chúpla céim an-simplí agus cé nach bhfuil an fheidhmiúlacht chéanna aige le haip is bealach tapa, éasca é chun Aimsitheoir Eircode a rochtain ó ghléas soghluaiste. Lean na céimeanna a bhfuil cur síos orthu anseo chun aicearra a chruthú ar ghléas iOS nó Android.

Dearadh Eircode

Tá cód alfa-uimhriúil seacht gcarachtar in Eircode, ina bhfuil dhá chuid. Is é atá sa chéad chuid (Eochair Ródúcháin) trí charachtar agus sonraíonn sé sin réise seachadta an phríomhbhaile poist. Baineann an dara cuid (Aitheantóir Uathúil) le haon seoladh amháin agus déanann sé seoladh amháin a idirdhealú ó sheoltaí eile. Beidh Eircode ar aon dul lena leithéid seo de ghnáth: A65 F4E2.
Tá seacht gcarachtar in aon Eircode.
Fágtar béarlagair, ainmneacha, focail mhaslacha agus giorrúcháin as an áireamh. Fágtar carachtair áirithe as an áireamh le mealladh a sheachaint sa scríobh agus ó bhéal.
Le Eircode uathúil ag gach seoladh réiteofar dhá mhórfhadhb a bhaineann le seoltaí in Éirinn.  Is é an chéad fhadhb nach bhfuil 35% de sheoltaí na hÉireann uathúil, i.e. roinneann tithe éagsúla an t-aon seoladh amháin.  Is é an dara fadhb gur féidir leaganach éagsúla den aon seoladh amháin a bheith ann.  Le postchód uathúil ag gach seoladh tá an dá fhadhb seo réitithe.
Mar gheall ar an dearadh tá foráil ann do mhéadú líon na seoltaí nó d'athrú úsáid seoltaí ar fud na tíre. I ngach cód ródúcháin tá neart spáis ann le haghaidh tuilleadh seoltaí.
Ní bheidh chéad litir an Eircode bainteach le contae nó cathair (ach amháin i mBaile Átha Cliath áit a bhfuil cóid ann do cheantair Bhaile Átha Cliath le blianta fada) nó níl dearadh Eircode bunaithe ar theorainneacha contaethe agus tá sé neodrach ó thaobh teanga de.
Tá na Ceantair Phoist atá ann cheana i mBaile Átha Cliatha ó 1 go dtí 24 agus 6W á gcoinneáil san Eochair Ródúcháin mar D01 go D24.  Tá siad seo ann le blianta fada atá tá an pobal an-eolach orthu.
Níl, níl Eircode á thabhairt d'uimhreacha Boscaí PO ag an am seo.
Is é Eircode an córas postchóid náisiúnta atá á lainseáil ag an stát agus a úsáidfidh agus a aithneoidh na príomhchomhlachtaí san earnáil phoiblí agus An Post.
Tabharfar Eircode do gach seoladh a cheanglófar leis an seoladh seachas leis an duine féin agus ní féidir é a athrú nó a phearsantú. Má aistríonn tú teach ní thugann tú leat an Eircode.
Nuair a shanntar Eircode ní féidir é a athrú. Bhíothas cúramach focail mhaslacha, ainmneacha, béarlagair agus giorrúcháin choitianta a fhágáil as an áireamh. Más dóigh leat go bhfuil an Eircode do do sheoladhsa míchuí, féach ar ár gcód cleachtais atá ar fáil ag www.eircode.ie

Eolas maidir le seoladh

Níl seoltaí á n-athrú nó á n-ionadú. Níl á dhéanamh, go díreach, ach Eircode a chur faoi bhun seoladh atá ann cheana.
Níl seoltaí á n-athrú. Níl le déanamh, go díreach, ach Eircode a chur le do sheoladh ag an mbun.
Baineann an Eircode céanna le leagan Gaeilge agus le leagan Béarla do sheolta.
Úsáideann Eircode bunsonraí a chuireann An Post GeoDirectory Limited, a fhaigheann faisnéis ó Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, an Brainse Logainmneacha (an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta) agus an Soláthraí Seirbhísí Uilíocha le haghaidh seirbhísí poist in Éirinn, An Post. Bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil, gintear Eircode, agus sanntar agus scaiptear iad chuig na seoltaí poist lena mbaineann siad.

Níl seoladh oifigiúil amháin ann d'aon suíomh in Éirinn agus is ann do chuid mhór leaganacha éagsúla de sheoladh do gach suíomh amhail geografach, poist, toghcháin nó stairiúil.

Féadann roinnt seoltaí a bheith tugtha do thithe srl ag forais éagsúla ar chúiseanna éagsúla - m.sh. is ann do sheoltaí poist bunaithe ar bhealaí poist, d'fhéadfaí seoladh a chlárú i dtaifid eaglaise bunaithe ar theorainneacha paróiste.

Léirítear ar ár suíomh gréasáin seoladh geografach agus poist gach suímh. Ní thaispeántar i litir fhógra Eircode ach an seoladh poist ós é sin an seoladh a mholann An Post le haghaidh seachadadh sábháilte, éifeachtach earraí postais.

An Post GeoDirectory a thugann an dá sheoladh seo dúinn agus ní fhéadaimidne na seoltaí seo a leasú nó a athrú.

Molaimid go leanann tú d'úsáid an tseolta a úsáideann tú de ghnáth agus go díreach an Eircode a chur leis ag an deireadh.

Is féidir níos mó ná seoladh amháin ó institiúidí éagsúla a bheith ag foirgneamh ar mhaithe le cúiseanna éagsúla - e.g. féadfaidh gníomhas teidil d'fhoirgneamh seoladh a bheith ar taifead bunaithe ar bhailte fearainn stairiúla nó ar bharúntacht nach bhfuil in úsáid choitianta a thuilleadh ach atá ceart chun críocha dlí, ach i dtaifid eaglasta féadfaidh seoladh bheith bunaithe ar theorainneacha paróiste. Is seoltaí poist iad na seoltaí a úsáidtear chun Eircode a shannadh agus is iad seo na seoltaí a thaispeántar ar an litir Eircode agus ar an Aimsitheoir Eircode. Ní féidir le Eircode seoladh poist a athrú.

Níl seoladh oifigiúil amháin ann do shuíomh ar bith in Éirinn agus tá cuid mhór leaganacha de sheoltaí ann do gach suíomh amhail seoladh geografach, poist, toghcháin nó stairiúil.

Tá dhá chineál seolta ar taispeáint ar an Aimsitheoir Eircode.

Seoladh geografach: Is seoladh é seo a chuireann síos ar shuíomh fisiciúil pointe seolta trí úsáid mionsonraí geografacha amhail ainmneacha sráide / bóithre, bailte fearainn / ceantar /cathracha agus mionsonraí contae.

Seoladh poist: Is é seo an seoladh a chruthaíonn agus a shannann An Post agus an seoladh a mholann siad le haghaidh seachadadh poist. D'fhéadfadh sé go n-áireofaí le seoltaí poist baile nó contae poist nach cuid den seoladh geografach é as siocair é a bheith bunaithe ar an mbealach a thaistealaíonn an post chun an suíomh a shroicheadh.

An Post GeoDirectory a thugann an dá sheoladh seo dúinn agus ní fhéadaimidne na hathruithe seo a leasú ná a athrú ach go bhfaighimid treoir uathusan é a dhéanamh.

Molaimid go leanann tú d'úsáid an tseolta a úsáideann tú de ghnáth agus go díreach an Eircode a chur leis ag an deireadh.

Níl seoladh oifigiúil amháin ann d'aon suíomh in Éirinn agus is ann do chuid mhór leaganacha éagsúla de sheoladh do gach suíomh amhail geografach, poist, toghcháin nó stairiúil.

Féadann roinnt seoltaí a bheith tugtha do thithe srl ag forais éagsúla ar chúiseanna éagsúla - m.sh. is ann do sheoltaí poist bunaithe ar bhealaí poist, d'fhéadfaí seoladh a chlárú i dtaifid eaglaise bunaithe ar theorainneacha paróiste.

Beag beann ar an seoladh a úsáidtear, níor athraíodh an suíomh geografach agus léiríonn Eircode go cruinn a shuíomh beacht ar mhapa. Is seoltaí poist a sholáthair An Post GeoDirectory na seoltaí a úsáidtear le Eircode a shannadh.

Ní gá gurb ionann na hainmneacha gnó sa bhunachar sonraí agus ainmneacha gnó cláraithe - is minic gurb iad seo ainm na gnólachta ar leac ainm nó ar chomharthaí ag áitreabh gnó. Faigheann Eircode comhad seoltaí nuashonraithe uair sa ráithe agus cuirfear aon seoltaí breise san áireamh ag an gcéim seo.

Cad é a fhaigheann Eircode?

Go ginearálta, sannfar Eircode do gach seoladh poist a fhaigheann postas faoi láthair, mar shampla:

Seoltaí cónaithe:
  • gach teach ar shráid;
  • gach árasán i mbloc árasán;
  • an dá aonad in aonad dhá árasán;
  • gach teach i mbaile fearainn faoin tuath.

Seoltaí gnó:
  • seoltaí neamhchónait Siopa, óstán, tábhairne nó aon áitreabh gnó;
  • ionad sláinte, ospidéal nó aon fhoirgneamh poiblí;
  • gach aonad in ionad siopadóireachta;
  • gach aonad in bpáirc ghnó nó in eastát tionsclaíochta.
Go ginearálta, má tá oifig i láithreán stad a fhaigheann post gheobhaidh an seoladh Eircode. I gcás láithreán stad ina bhfuil clósanna le huimhreacha, gheobhaidh gach clós Eircode. Má bhogtar carabhán nó teach soghluaiste atá i gclós ní bhaineann an Eircode leo siúd ach leis an gclós ina bhfuil siad.
Níorbh fhéidir, ní féidir an t-aon Eircode amháin a úsáid faoi dhó. Má leagtar foirgneamh nó má athraítear úsáid foirgnimh (e.g. ó theach go bloc árasán), scoirtear an Eircode. Ní dócha ar bith go mbeidh an Eircode ag teastáil arís nó tá a lán acmhainne fáis sa chóras.
Is dócha nach seoladh ar leith é do gharáiste athchóirithe. Mar sin úsáidfear an Eircode céanna do do gharáiste athchóirithe agus a úsáidtear do do theach.
Roinneann seoladh neamhuathúil a sheoladh le ceann amháin eile ar a laghad. D'fhéadfadh sé go minic go bhfuil an seoladh céanna á roinnt ag 20 - 30 seoladh, agus féadann sé bheith an-deacair mar sin iad a aithint thar a chéile. Féadann sé bheith deacair dá bharr earraí/seirbhísí a sheachadadh go dtí na seoltaí seo.
De ghnáth ní shannfar Eircode do gach tionónta i bhfoirgneamh iltionóntachta nó baineann an Eircode leis an bhfoirgneamh, ní na seoltaí laistigh den fhoirgneamh. Laistigh d'fhoirgimh ilaonad sannfar Eircode de ghnáth do gach aonad, e.g. árasán i bhfoirgneamh cónaithe nó aonad siopa in ionad siopadóireachta.

Eircode do ghnólachtaí

Tá an t-eolas go léir a bhaineann le praghsáil agus ceadúnú tháirgí bhunachar Database le fáil anseo.
Is é is Soláthraí Eircode ann ná eagraíocht atá ceadúnaithe le Eircode a úsáid ina tháirgí agus seirbhísí. Is féidir tuilleadh eolais faoi bheith i do Sholáthraí Eircode a fháil anseo.

Eircode a fháil

Sanntar Eircode do gach eolas a bhaineann le seoltaí poist gníomhacha atá sna sonraí a thugann An Post GeoDirectory dúinn. Is é An Post a ghabhann na seoltaí poist seo agus tugtar do Eircode iad ar bhonn ráithiúil. Nuair a chuirtear seoladh nua poist in iúl dúinn, tógann sé tuairim ar mhí amháin Eircode a shannadh. Tabhair do d'aire nach bhféadaimid Eircode a shannadh gan An Post GeoDirectory an seoladh poist a chur in iúl dúinn.

Cuirfear litreacha amach le linn mhí Iúil. Mura mbeidh litir faighte agat faoi dheireadh Iúil is féidir leat an Eircode a sheiceáil leis an Aimsitheoir Eircode nó ríomhphost a chur chuig hello@eircode.ie.
Beidh an litir Eircode i nGaeilge agus i mBéarla. Baineann an Eircode céanna le leagan Gaeilge agus le leagan Béarla do sheolta.
Ní gá duit iarratas a chur isteach le haghaidh Eircode. Cuirfear litir chuig gach seoladh i mí Iúil ag cur in iúl do chónaitheoirí an Eircode don seoladh sin.
Gach ráithe faigheann Eircode nuashonrú gach ráithe maidir le seoltaí nua. Ag an am seo sanntar Eircode d'aon iontráil nua ar an gcomhad seoltaí agus cuirtear Litir Fógartha Eircode go dtí sealbhóir an tseolta sin. Nuair a chuirtear seoladh nua in iúl d'Eircode glacann sé mí amháin le Eircode a shannadh agus a chur in iúl do shealbhóir an tseolta. Is dócha mura bhfuil do sheoladh liostaithe ar an Aimsitheoir Eircode beidh sé san áireamh i gceann de na chéad eisiúintí eile - bíonn eisiúint nua ann gach trí mhí.
Cuirfear litreacha amach le linn mhí Iúil. Is féidir leat an Eircode do do sheoladh a fháil ar an Aimsitheoir Eircode mura bhfuil tú ag iarraidh fanacht leis an litir teacht.
Ba chóir an Eircode do do sheoladh a bheith faighte agat. I líon beag cásanna d'fhéadfadh sé nárbh fhéidir an litir a sheachadadh (mar shampla, mura bhfuil bosca litreach le feiceáil). Is féidir leat an Eircode a sheiceáil leis an Aimsitheoir Eircode nó ríomhphost a chur chuig hello@eircode.ie. Má d'aistrigh tú go foirgneamh úrnua is féidir nach bhfuil Eircode sannta do do sheoladh go fóill. Nuair a tharlóidh seo gheobhaidh tú litir sa phost.
Is féidir níos mó ná seoladh amháin ó institiúidí éagsúla a bheith ag foirgneamh ar mhaithe le cúiseanna éagsúla - e.g. féadfaidh gníomhas teidil d'fhoirgneamh seoladh a bheith ar taifead bunaithe ar bhailte fearainn stairiúla nó ar bharúntacht nach bhfuil in úsáid choitianta a thuilleadh ach atá ceart chun críocha dlí, ach i dtaifid eaglasta féadfaidh seoladh bheith bunaithe ar theorainneacha paróiste. Is seoltaí poist a úsáidtear le Eircode a shannadh. Is é seo an seoladh a úsáidtear freisin le haghaidh comhfhreagras Eircode. Shocraíomar an seoladh poist a úsáid lena chinntiú gur seachadadh an litir fógartha Eircode go slán cruinn agus gan mhoill. D'fhéadfadh sé go bhfuil an seoladh poist éagsúil ón gcaoi a scríobhann tú é de ghnáth, nó tá an t-eolas ann a theastaíonn le seachadadh ceart poist a chinntiú. Sa seoladh poist ní mór ainm an bhaile poist a bheith ann, i.e. an baile mór nó an sráidbhaile ina bhfuil an oifig seolta poist a bhaineann leat lonnaithe agus trína seachadtar do phost. D'fhéadfadh sé nach é seo an baile is gaire duit ó thaobh na tíreolaíochta nó baineann sé leis an líonra poist. Tá an litir Eircode do do sheoladh poist.
Ní féidir linn litir fógartha Eircode a atheisiúint. Ach is féidir leat an Eircode a fháil má théann tú ar líne go dtí an tAimsitheoir Eircode. Air seo is féidir an Eircode do do sheoladh a phriontáil más gá duit.
Thig leat an tAimsitheoir Eircode a úsáid le Eircode a aimsiú nó a sheiceáil. Nó má tá tú ag taisteal nó ag scríobh chuig seoladh éigin thig leat glao ar an duine agus ceist a chur.

Aimsitheoir Eircode

Tá an tAimsitheoir Eircode ann don phobal a dteastaíonn sé uatha in amanna sonraí seolta a aimsiú.
 
Féadfaidh roinnt cúiseanna éagsúla a bheith ann leis seo: Más ea gur aistrigh tú go foirgneamh úrnua is féidir nach bhfuil Eircode sannta do do sheoladh go fóill. Nuair a tharlóidh seo gheobhaidh tú litir sa phost. D'fhéadfadh sé nach pointe seolta é an seoladh a d'iontráil tú. Ní shainmínítear foirgnimh nach bhfaigheann post mar phointe seolta agus mar sin ní bhfaighidh siad Eircode.

Tá cabhair ar fáil ar an Aimsitheoir Eircode is féidir leat a úsáid.

D'fhéadfadh sé nach pointe seolta poist é an seoladh a d'iontráil tú. Ní shainmínítear foirgnimh nach bhfaigheann post mar phointe seolta agus mar sin ní bhfaighidh siad Eircode. Más ea gur aistrigh tú go foirgneamh úrnua is féidir nach bhfuil Eircode sannta do do sheoladh go fóill. Nuair a tharlóidh seo gheobhaidh tú litir sa phost. Gach ráithe faigheann Eircode nuashonrú gach ráithe maidir le seoltaí nua. Ag an am seo sanntar Eircode d'aon iontráil nua ar an gcomhad seoltaí agus cuirtear Litir Fógartha Eircode go dtí sealbhóir an tseolta sin agus tá na sonraí san áireamh ar an Aimsitheoir Eircode. Nuair a chuirtear seoladh nua in iúl d'Eircode glacann sé mí amháin le Eircode a shannadh agus a chur in iúl do shealbhóir an tseolta.
D'fhéadfadh sé go bhfuil an foirgneamh atá á lorg agat ina fhoirgneamh tánaisteach agus nach mbeadh Eircode ann bainteach leis. Nó d'fhéadfadh sé nach bhfuil seoladh poist aige cláraithe go fóill. Mura bhfuil do sheoladh ar taispeáint ar an Aimsitheoir Eircode is dócha go mbeidh sé san áireamh sa chéad eisiúint eile (bíonn eisiúint nua ann gach trí mhí). Nuair a chuirtear seoladh nua in iúl d'Eircode glacann sé mí amháin le Eircode a shannadh agus a chur in iúl do shealbhóir an tseolta. Ag an am seo nuashonraítear an seoladh ar an Aimsitheoir Eircode freisin.

Eircode a úsáid

Is iomaí sin buntáiste a bhaineann le Eircode a úsáid: beidh comhlachtaí seachtadta agus seirbhíse in ann seoltaí a aithint go beacht agus mar gheall air sin seachadfar d'earraí go dtí an áit cheart agus beidh sé níos fusa bheith ag siopadóireacht ar líne. Beidh sé níos fusa agus níos gasta chomh maith do sheirbhísí leighis éigeandála seoltaí áitiúla a aimsiú.
Ó tharla go bhfuil Eircode mar chuid den infreastructúr náisiúnta ní féidir diúltú bheith páirteach ann. Chomh maith leis sin, sanntar Eircode do sheoladh seachas do dhuine. Féadfaidh tú a shocrú gan Eircode a úsáid.
Ach Eircode a thabhairt isteach ní bheidh aon tionchar ar choir phoist (bileoga agus postas a sheoltar go gach seoladh). Má fhaigheann tú post díreach ó eagraíocht féadfaidh tú éirigh amach as a liosta postais. Tá seo amhlaidh is cuma Eircode ann nó as.
Don phobal i gcoitinne níl aon chostas ar Eircode a úsáid.
Tá an seoladh iomlán agus ceart ag teastáil ó An Post le postas a sheachadadh.
Níl aon phlean ag An Post ag an am seo Eircode a dhéanamh éigeantach.
Is ceart Eircode a chur ag bun do ghnáthsheolta, díreach faoi líne an chontae. Má tá tú ag scríobh chuig duine in Éirinn agus tú thar sáile, is cóir an Eircode a scríobh idir an contae agus an tír.
Níl Eircode éigeantach. Mar sin féin, is iomaí sin buntáiste a bhaineann le Eircode a úsáid: beidh comhlachtaí seachtadta agus seirbhíse in ann seoltaí a aithint go beacht agus mar gheall air sin seachadfar d'earraí go dtí an áit cheart agus beidh sé níos fusa bheith ag siopadóireacht ar líne. Beidh sé níos fusa agus níos gasta chomh maith do sheirbhísí leighis éigeandála seoltaí áitiúla a aimsiú. Féadfaidh roinnt eagraíochtaí príobháideacha Eircode a lorg amach anseo mar sin má shocraíonn tú gan Eircode a úsáid d'fhéadfadh sé nach mbeidh tú in ann ceannach ó na comhlachtaí seo nó plé leo.
Níl aon roinn rialtais ag déanamh Eircode éigeantach, ach, cé go bhfhéadfadh siad Eircode a iarraidh ort, níl aon iallach ort é a thabhairt. Maidir le heagraíochtaí príobháideacha, faoi gach eagraíocht atá sé a shocrú conas is mian leo Eircode a úsáid - níl aon smacht againne conas a dhéanfaidh siad a ngnó. Éilíonn a lán comhlachtaí thar sáile postchód cheana féin nuair atá tú ag ordú ar líne nó is léir dóibh cheana na buntáistí agus na héifeachtúlachtaí a bhaineann le postchód a úsáid.
Is cóir duit an litir Eircode a choinneáil in aice láimhe ionas gur féidir leat tagairt di go héasca amach anseo. Má fhaigheann tú aon sochair stáit, lena n-áirítear pinsean, leas sóisialach nó scéim deontais, ní gá duit aon rud a dhéanamh. Leanfaidh na seirbhísí seo ar aghaidh mar is gnáth. Thar am feicfidh tú Eircode nua ar phostas agus d'fhéadfaí go n-iarrfaí ort Eircode a thabhairt nuair atá siad ag socrú le haghaidh earraí agus seirbhísí a sheachadadh chugat nó nuair atá tú ag siopadóireacht ar líne.
Rud ar bith, féadfaidh roinnt eagraíochtaí príobhátú gan Eircode a úsáid d'fhéadfadh sé nach mbeidh tú in ann ceannach ó na comhlachtaí seo nó plé leo.
Níl sé beartaithe do ranna rialtais é a bheith éigeantach. Más mian le heagraíocht príobháideach é a dhéanamh éigeantach, fúthu féin atá sé.
Is iomaí sin buntáiste a bhaineann le Eircode a úsáid: beidh comhlachtaí seachtadta agus seirbhíse in ann seoltaí a aithint go beacht agus mar gheall air sin seachadfar d'earraí go dtí an áit cheart agus beidh sé níos fusa bheith ag siopadóireacht ar líne. Beidh sé níos fusa agus níos gasta chomh maith do sheirbhísí leighis éigeandála seoltaí áitiúla a aimsiú.
Beidh an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharr ag úsáid Eircode nuair a bheidh a gcóras nua rialaithe gluaiseachta feithiclí i bhfeidhm, rud atá beartaithe le haghaidh mhí Mheán Fómhair i mbliana. Tá beartaithe ag an tSeirbhís Dóiteáin agus an Garda Síochána Eircode a úsáid agus féadfaidh siad sin a dhéanamh de réir mar a athnuaitear a gcórais rialaithe feithiclí sna blianta beaga seo romhainn. Úsáidfear Eircode mar bhreiseán ar an seoladh agus ní lena ionadú, mar sin iarrfaidh gach seirbhís éigeandála an seoladh.
Ní choinníonn Eircode aon fhaisnéis phearsanta agus níor úsáideadh aon fhaisnéis phearsanta nuair a bhíothas ag cruthú agus ag sannú Eircode.
Tá liosta de sheoltaí poist ann cheana féin. Níl aon fhaisnéis phearsanta sa liosta seo.
Tá oibleagáid ann cheana féin ar gach eagraíocht a phléann le sonraí cloí le dualgais chosanta sonraí. Ní athraíonn sé seo de bharr Eircode a thabhairt isteach.
Ní bheidh Eircode ag ceangal aon fhaisnéis phearsanta nó leochaileach leis an Eircode. Féadfaidh eagraíochtaí ar thug tú sonraí dóibh agus ar aontaigh tú go roinnfeadh siad faisnéis an Eircode a chur le do sheoladh le héifeachtachtaí a éascú ina ngnó. Ní bhaineann an próiseas seo le Eircode ar bhealach ar bith agus tá tusa agus do chearta maidir le sonraí cosanta ag an dlí bíodh Eircode agat nó ná bíodh.
Cuirfidh Eircode seoladh agus láthair an tseolta sin in iúl. Níor cheart do dhaoine a Eircode a thabhairt ach do dhaoine agus do chomhlachtaí a mbeadh siad sásta a seoladh a thabhairt dóibh.
Níl - níl i mbunachar Eircode ach seoltaí - níl ainmneacha daoine ann.  Níor cheart duit do Eircode a thabhairt ach do dhaoine agus do chomhlachtaí a mbeifeá sásta do sheoladh a thabhairt dóibh.

Eolas ginearálta

Níl aip ag Eircode faoi láthair. Is féidir, áfach, aicearra a chruthú chuig Aimsitheoir Eircode ar scáileán baile do ghléas shoghluaiste. Cuirfidh sé seo ar do chumas Aimsitheoir Eircode a rochtain go tapa ó scáileán baile do ghléas shoghluaiste chun Eircode nó seoladh a chuardach nó eolas an bhealaigh a aimsiú chuig suíomh Eircode.

Is féidir é a dhéanamh trí chúpla céim an-simplí agus cé nach bhfuil an fheidhmiúlacht chéanna aige le haip is bealach tapa, éasca é chun Aimsitheoir Eircode a rochtain ó ghléas soghluaiste. Lean na céimeanna a bhfuil cur síos orthu anseo chun aicearra a chruthú ar ghléas iOS nó Android.
Is é Eircode an t-ainm a roghnaíodh don phostcód náisiúnta in Éirinn. Tá coinbhinsiúin ainmnithe éagsúla ag tíortha eile. Sna Stáit Aontaithe glaotar cóid zip orthu, úsáidear CEDEX sa Fhrainc, úsáidtear an giorrúchán PLZ sa Ghearmáin agus sa Ríocht Aontaithe úsáidtear an téarma postcode.
Ní bheidh Eircode ag cur ar bun nó ag ceadú crannchuir postchóid.
Má tá ceist agat cuir ríomhphost chugainn le do thoil ag hello@eircode.iecuir isteach ceist. Thig leat scríobh chugainn freisin ag:

Aonad B,
Páirc Gnó agus Teicneolaíochta Iarthar Chorcaí,
Cloch na Coillte,
Co Chorcaí,
P85 YH98
telecommunications-utilitiesAg glaoi ó taobh istigh d'Éire:       0818 300 005
telecommunications-utilities  Ag glaoi ó taobh amuigh d'Éire:  +353 1 901 2232